Dokumenty

Provozní řád školní jídelny

Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Staré Město
Telefon: 558 441 512
Mail: s.jidelna@ seznam.cz
Vedoucí ŠJ: Rošková Věra

Předmět hlavní činnosti: zajištění společného stravování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení.

Zaměstnanci
Vedoucí ŠJ

Kuchařky
Pomocní síla

Zásady provozu
Provoz se řídí platnými vyhláškami a hygienickými předpisy
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin
Odpovědná osoba za sestavení jídelníčku je vedoucí školní jídelny
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny a všichni zaměstnanci jsou s nimi seznámeni a dodržují je
odpovědná je vedoucí školní jídelny.
email: s.jidelna @seznam.cz

Provoz
Výdejní doba:
Přesnídávky  MŠ                 8.40 – 9.30
Svačinky 1.stupeň              9.20 – 9.35
Obědy pro cizí strávníky  11.00 – 11.15
Obědy pro žáky                 11.15 – 13.30
Svačinky                             14.00 – 14.30

Výdej jídla do nosičů od cizí strávníci 10:45 do 11:00 a od 13:00 do 13:15 ostatní strávníci

Úpravy výdeje: podle provozu a plánovaných akcí školy po předběžném projednání s ředitelkou školy a upozornění všem strávníkům den předem.

Úklid kuchyně: průběžně po vydání jídla

Pracovníci se řídí zákoníkem práce, bezpečnostními a hygienickými předpisy, vnitřními předpisy školy a pracovní náplní.

Výše stravného
Je daná vnitřním předpisem pro úhradu poplatků č.j. ZS 7/2006-3 a jeho úpravami, aktuální ceny jsou k dispozici na webu školy

Placení stravného
Placení se provádí dopředu na daný měsíc.
- Hotově, u vedoucí školní jídelny ve stanovené pokladní dny a hodiny.
- Bezhotovostním převodem viz. podmínky pro bezhotovostní platbu ve vnitřním předpisu ZS 7/2006-3
Dítěti, které nemá uhrazené stravné nelze vydat oběd

Přihlášky ke stravování
Podávají se vedoucí školní jídelny v kanceláři denně od 7.00 do 13.00 na formuláři č. F19/2008, formulář lze stáhnout ze systému iŠkola nebo je k dispozici u vedoucí školní jídelny

Odhlášky ze stravování
Osobně do sešitu v MŠ, telefonicky na čísle 558 441 516, u hospodářky školy nebo vedoucí školní jídelny každý pracovní den v době od 7,00 hodin do 13,00 hodin, emailem na adresu s.jidelna@seznam.cz nebo prostřednictvím formuláře na webu školy
Nejpozději však do 13.00 hodin předchozího dne
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Za odhlašování obědů žáků jsou zodpovědní jeho zákonní zástupci .
Žákům v době nemoci je neodhlášený oběd do nosiče vydán pouze první den.

Provoz školní jídelny v době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V době školních prázdnin nemohou žáci čerpat státní příspěvek na stravování a jsou tudíž ze stravování automaticky odhlášení. Pokud je školní jídelna v provozu mohou se ke stravování přihlásit a zakoupit oběd v plné výši.

Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen v šatnách MŠ a na internetových stránkách ZŠ nejpozději v sobotu předcházejícího týdne.

Běžný úklid a hospodaření se zbytkovými potravinami a odpady.
Během provozní doby zajišťují úklid v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
Zbytkové potraviny jsou shromažďovány na určeném místě a odváženy na základě smlouvy, odpovědná je vedoucí školní jídelny.
Školní jídelna třídí odpad a umisťuje ho do příslušných kontejnerů za odvoz odpadů je zodpovědný školník.

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování