Projekty

PRACUJEME NA TĚCHTO PROJEKTECH:

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání        

Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční prostředky v celkové výši 9 045 625 Kč. Školy budou vybaveny nejmodernější technikou – jazykovou laboratoří Omnneo Voice&Video, jenž představuje špičkovou technologii v oblasti multimediálních učeben. Učitelé ZŠ Raškovice a zapojených škol budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.
Realizace projektu bude zahájena 1.11.2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.
Školy zapojené do projektu:
Základní škola a mateřská škola Raškovice
Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská Škola Třanovice, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

 Název projektu: Šablony II pro ZŠ a MŠ Staré Město

reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011928

Projekt je zaměřen na zvýčení úvazku speciálního pedagoga ve škole, zřizuje pozici kariérového poradce pro žáky a rodiče, školního asistenta v MŠ, zajišťuje financování DVPP pro zaměstnance MŠ, rozvíjí aktivity a vybavení v oblesti ICT, komunitní setkávání, klub pro žáky a jejich doučování.

PŘÍMÁ A JASNÁ PODPORA ŠKOLSKÉ INKLUZE - otázka školy, rodiny, okolí
reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239

učitelé prvního stupně spolupracují se Slezskou univerzitou v Opavě
Koncepčně je sestaven ze 6 KA, jejichž cíle zohledňují aktuální potřeby definovaných úkolů jednotlivých částí projektu, vedou terénní pedagogickou společnost k systemizovaným změnám, vedoucím k prevenci školní neúspěšnosti.

Stránky projektu:https://www.slu.cz/fvp/cz/inkluzezakladniinformace

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

reg. číslo,: CZ02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

realizováno jako zapojená organizace pod vedením Univerziy Palackého v Olomouci
https://pdf.osu.cz/22229/podpora-spolecenstvi-praxe/
PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ      


CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů.

Na projektu spolupracuje naše základní škola s Přírodovědeckou fakultou OU 

Význam projektu :

1/ vytvoření sítě partnerských základních škol

2/ realizace audiovizuálních záznamů výuky přírodopisu, chemie, fyziky a zeměpisu

3/ vytvoření didaktických kazuistik

4/ vytvoření srovnávacích analýz učebnic pro ZŠ s ohledem na vybraná témata

5/ vytvoření propracovaných výukových lekcí s využitím průřezových témat

6/ prezentace na konferencích

Název projektů:

Touch EVS  školní rok 2016/17
Sleaps4future školní rok 2017/18
Learning by doing školní rok 2018/19
Inspired by experiences školní rok 2019/20

       

• Koordinátor na naší škole jako hostitelské organizaci: Mgr. H. Peřinová, projekt se realizuje ve spolupráci s koordinující agenturou Trendum, o.p. s., koordinátorem celého projektu je Veronika Geryková z agentury Trendum

• Popis projektu: Projekty s dobrovolníky v rámci ERASMUS plus - KA1 - Mobility mládeže EDS - Evropská dobrovolná služba, anglicky EVS - European voluntary service- EVS, od roku 2019 Evropský sbor solidarity, zkráceně CORPS

Dobrovolníci: Jérémy Heulin a Tristan Viala - oba z Francie

• Cíl projektu: zvýšení kompetencí a jazykových znalostí mládeže v rámci Evropy, podpora mnohojazyčnosti a multikulturality, podpora neformálního učení a rovného přístupu ke vzdělávání, rozvoj solidarity a dobrovolnictví v České republice a interkulturní výměny znalostí a dovedností


                                      

Název projektu: Jiní a přece stejní (The different though the same)

Erasmus+, 

Výzva: 2016, KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců   Mobilita pracovníků škol

* koordinátor projektu Mgr. Lucie Bařinová

* Trvání projektu: 1.6. 2016 – 31.5.2017

* Realizace zahraniční mobility:

* 9.-15.10 2016 v Dublinu (St Vincents´s Infant Boys School)

* Zúčastnění: Mgr. Lucie Bařinová, Mgr. Helena Peřinová, Mgr. Kamil Vilimovský, Mgr. Jana Moravcová, Bc. Lenka Konečná

* Popis projektu Klíčová aktivita – vzdělávací mobilita pracovníků školy Cíl projektu: Aktivity profesního rozvoje pedagogických pracovníků v zahraničí formou stínování kolegů na partnerské škole v Irsku. Prostřednictvím pozorování se tak pedagogové prakticky seznámí s využíváním inovativních metod ve vzdělávání na zahraniční základní škole, získají přehled o výukových materiálech a metodách, kterými mohou zefektivnit výuku.

Výstupy z projektu:

Příručka zaměřená na práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Prezentace k projektu

Prezentace k projektu pro partnerskou školu

Název projektu: Tvořivé děti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 57
 • koordinátor projektu Mgr. Jana Hložková a Mgr. Kateřina Votoupalová
 • Fáze projektu
  1. Schválení projektu MŠMT 17.9.2015
  2. Realizace projektu od 1.9.2015 do 31.12.2015
  3. Ukončení projektu 31.12.2015
 • Popis projektu
  Klíčová aktivita - rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ
  Cíl projektu: Rozvoj technického vzdělání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.
  Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení
  Celkové náklady na klíčovou aktivitu: 204 112,-
Název projektu: Za angličtinou do Anglie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 56
 • koordinátor projektu Mgr. Kamil Vilimovský
 • Fáze projektu
  1. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku – Realizace zahraničního jazykového kurzu pro žáky ZŠ v Anglii (srpen 2015)
  2. Posouzení a hodnocení nabídek (srpen 2015)
  3. Uzavření smlouvy s dodavatelem služeb (září 2015)
  4. Odevzdání přihlášek k účasti (30.září 201)
  5. Realizace zájezdu 14.12
  6. Ukončení projektu 31.12.2015
 • Popis projektu
  1. Zájezd do Anglie pro 40 žáků Základní školy ve Starém Městě ( 2 stupeň)
  2. Vzdělávací a poznávací zájezd – 9 hodin výuky anglického jazyka ve škole v Anglii
  - Poznávací zájezd do Londýna
  3. Ubytování a strava : v rodinách (2-4 žáci v rodině), plná penze
  4. Doprava : Autobusem
 • 1.10.2015 proběhlo losování účastníků zájezdu - losování provedli členové žákovského parlamentu. Výsledky naleznete zde 

Název projektu: Rodilí mluvčí do škol

 • Koordinátor na naší škole: Mgr. H. Peřinová, projekt se realizoval ve spolupráci s Jazykovou školou Hello v Ostravě a VŠB
 • Popis projektu: - rodilí mluvčí ve výuce anglického jazyka na 1. i 2. stupni, projektový den se zahraničním studentem, zavádění metody CLIL do výuky na základních školách, školení pedagogů na téma - Tvoříme vlastní projekt - jak napsat projektovou žádost - žádost úspěšně podána po skončení projektu (Different though the same - stínování v irské škole)
 • Fáze projektu:
  • Příprava projektu od června 2014,
  • realizace - školní rok 2014/15, v návaznosti na projekt
  • realizace kroužku s rodilým mluvčím ve školním roce 2015/16
 • Cíl projektu: zvýšení kompetencí a jazykových znalostí žáků i pedagogů, seznámení s metodou CLIL, podpora pedagogů v mezinárodní spolupráci

Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj

 • na tomto projektu spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, koordinátorem na naší ZŠ je Mgr.Kamil Vilimovský
 • je spolufinancovaný z ERDF, státního rozpočtu České republiky a Slovenské republiky 

Využití ICT v přírodovědných předmětech

 • na tomto projektu spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, koordinátorem na naší ZŠ je Mgr. Jana Wojnarová
 • je financovaný z fondů EU

Školní zahrada

 • školní projekt, koordinátorem je Mgr. Světlana Knedlová
 • projekt je financován z prostředků MŠMT a vlastních zdrojů

EU do škol

 • koordinátorem projektu je Mgr. Jana Hložková
 • projekt se realizuje od 1.září 2010
 • v rámci projektu vznikají výukové materiály pro žáky ZŠ, které budou ke stažení na našich web.stránkách
 • dále se zaměřujeme na individualizaci při výuce anglického jazyka, informatiky a přírodovědných předmětů
 • učitelé si rozšiřují své vzdělání v anglickém jazyce

FLEXI 1:1

 • pilotní projekt, který zavádí iPad do výuky
 • projekt realizujem s nakladatelstvím Fraus
 • probíhá v 6.ročníku a to v českém jazyce, fyzice, přírodopisu, zeměpisu a výchově k občanství
 • projekt vede Mgr.Kamil Vilimovský
 • další informace naleznete zde www.fraus.cz/zakladni-skola-stare-mesto/

ŠIKCZ

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování