Školní družina

VYCHOVATELKY

Hana Štěpánková

Věra Mecová

Mgr. Petra Mertová

KONTAKT

Telefon: 558 441 524

email: druzina@skolastaremesto.cz

1. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků školy.
 • Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.
 • Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
 • Činnost družiny se uskutečňuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
 • Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
 • Družina se podílí na organizaci zájmové činnosti pro všechny žáky školy

2. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

2.1.  Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku
         s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vychovatelka

2.2.  O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí 
          v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí, a to takto v daném pořadí:

 1. upřednostnění dětí z neúplných rodin 
 2. zaměstnanost obou rodičů, zaměstnanec ZŠ a MŠ Staré Město
 3. celotýdenní docházka v plném režimu
 4. žák 1.-3.třídy
 5. žák 4.-5.třídy
 6. ostatní žáci

2.3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné docházce však mohou
        být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

2.4. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou
        vychovatelce ŠD. 

2.5. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání 
        v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy rodičům žáka písemně s patřičným 
        zdůvodněním. 

3. PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

       po - pá dopoledne od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 11:15 - 16:30 hodin. 
       Dopolední provoz je zajištěn, zapíše-li se k němu alespoň 8 dětí, v případě začátku výuky
       od druhé vyučovací hodiny je provoz prodloužen do 8:25.

       Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut. 

       Prostory ŠD jsou umístěny v půdní vestavbě nad školní jídelnou a v přízemí budovy 1.stupně.

4. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

  06:30 - 7:30         ranní relaxační a jiná činnost 
  11:15 -                 1. třída - příchod do ŠD, hygiena, odchod k obědu, oběd 
  12:10 - 13:15      ostatní třídy - příchod do ŠD, hygiena, odchod k obědu, oběd 
  13:15 - 13:30        relaxace, četba, odpočinková činnost, odchody do kroužků, odchody domů, příchod z kroužků 
  13:30 - 15:00      zájmová činnost - hudební, dramatická, sportovní, vycházky, ... /v tomto čase se děti z ŠD nevyzvedávají/
  15:00 - 16:30       úklid her a hraček, psaní domácích úkolů, individuální činnost, práce s PC, odchod domů

5. ŠKOLNÉ V ŠD

   Školné v ŠD činní 600,- na jedno pololetí, hradí se do 15. dne prvního měsíce pololetí 

   Z poplatku se hradí:

 • běžný provoz školní družiny
 • hračky, učební pomůcky a spotřební materiál pro děti
 • pitný režim

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování