Školní poradenské pracoviště

Školní speciální pedagog:                            Mgr. et Bc. Taťana Sajdok     

Výchovný poradce a metodik prevence:     Mgr. Kamil Vilimovský

Kontakty:
.......................................................................................................................................................................................

tatana.sajdok@skolastaremesto.cz                                                              kamil.vilimovsky@skolastaremesto.cz
tel.č.: +420 558 441 511 (sekretariát ZŠ)                                                      tel.č.:+420 558 441 521
mob. č.: 773 172 901                                                                                    mob.č.: 776 565 217

Úterý       13.00 - 16.00                                                                                 Úterý      12:10  -  12:55
Na konzultaci je nutné se předem telefonicky objednat 

......................................................................................................................................................................................

ŠPP – školní poradenské pracoviště zajišťuje tyto základní oblasti činností:


1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať už jsou to děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, vady řeči, autismus atp.), nebo žáci s jinými problémy, které způsobují výukové potíže, jinými slovy žáci s určitými speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně znevýhodněni, sociálně znevýhodněni, žáci s poruchami chování či výjimečným nadáním)


2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti:
- poradenství a konzultace pro ŽÁKY, RODIČE, PEDAGOGY


3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti
- cílem této činnosti je

  • depistáž, tj. vyhledávání a včasné odhalení nejrůznějších příčin výchovně vzdělávacích potíží,
  • včasné zahájení náprav nejdříve s dětmi, učitelem, dále s třídním učitelem, rodiči a Výchovným poradcem,
  • vytvoření vhodných podmínek k zamezení dalšího prohlubování problémů ohrožujících školní neúspěšnost,
  • vytvoření vhodné strategie procesu vedoucího k předcházení rozvoje problému, jeho zmírnění či přímo jeho nápravy (např. účast školního speciálního pedagoga při zápisu dětí do 1. tříd, náslechy v hodinách, konzultace s učiteli, asistenty, apod.)


4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů
- cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti (adaptační programy, práce s třídními kolektivy s cílem vytvořit a podpořit dobré vztahy ve třídě-mezi dětmi, mezi dětmi a učitelem)


5. Řešení výchovných problémů
- při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i s žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků, které mohou mít negativní vliv na další vzdělávání.


6. Kariérové poradenství
- poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníků s možností individuálních konzultací.


7. Osvětová činnost
- metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (např. individuální konzultace pro pedagogy, skupinová práce s asistenty, učiteli, vzdělávací akce pro učitele, besedy, přednášky apod.)
- osvěta rodičů/zákonných zástupců, širší laické i odborné veřejnosti (přednášky, besedy, apod.)

 

Jamnická 270
738 01 Staré Město


Datová schránka: j8dtdm5
Telefon: +420 558 441 511
ZŠ: reditelstvi@skolastaremesto.cz
MŠ: skolka@skolastaremesto.cz
ŠJ: jidelna@skolastaremesto.cz


Najdete nás zde:


Prohlídka školy


Přihlášení na iŠkolu
Mensa ČR
Cambridge center
ProŠkoly.cz - Testy, dotazníky, procvičování